Regulamin promocji, "Rekomenduj Freedom"

I.W dalszej części niniejszego regulaminu:


a) organizator promocji „Rekomenduj Freedom” – w zależności od z którym z podmiotów współpracujeDoradca, którego dane kontaktowe przekazane zostały Skierowanemu przez Wykonawcę - FREEDOMNIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 21/23 p.IV,NIP 739-381- 70-77, albo podmiot prowadzący oddział franczyzowy Freedom Nieruchomości. Organizator promocji„Rekomenduj Freedom” zwany będzie w dalszej części niniejszego regulaminu Zamawiającym.Wykaz podmiotów prowadzących oddziały franczyzowe Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k.,stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


b) osoba biorąca udział w promocji „Rekomenduj Freedom”, zwana będzie w dalszej części niniejszego regulaminu Wykonawcą,


c) wspólnie Wykonawca i Zamawiający zwani będą w dalszej części niniejszego regulaminu Stronami,


d) osoba, którą Wykonawca skieruje do Zamawiającego celem zawarcia z Zamawiającym umowy pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie, wynajmie nieruchomości zwana będzie w dalszej części niniejszego regulaminu Skierowanym,


e) umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości, zwana będzie w dalszej części niniejszego regulamin Umową Pośrednictwa,


f)współpracownik Zamawiającego, realizujący w jego imieniu Umowy Pośrednictwa, zwany będzie w dalszej części niniejszego regulaminu Doradcą,


II.Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w ramach promocji „Rekomenduj Freedom”, polegającej na tym, iż:


a) wykonawca polecając Skierowanemu usługi świadczone przez Zamawiającego, przekaże mu dane kontaktowe Doradcy ( tj. imię i nazwisko Doradcy oraz numer telefonu Doradcy) celem zapoznania Skierowanego z ofertą Zamawiającego i ustalenia zasad współpracy w ramach Umowy Pośrednictwa.


b) w zamian za wynagrodzenie, które Zamawiający ureguluje na rzecz Wykonawcy pod warunkamizawieszającymi, określonymi w niniejszym regulaminie.

III. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przekazaniu Skierowanemu danych kontaktowych Doradcy za pośrednictwem sms lub emaila doradcy, podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu.


IV. Kontaktując się z Zamawiającym w celu opisanym w pkt II pkt a), Skierowany zobowiązany jest poinformować Doradcę, iż jego dane kontaktowe przekazane mu zostały przez Wykonawcę. O powyższym Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem sms lub emaila.


V. Zamawiający zobowiązany jest ponadto do poinformowania Wykonawcy za pośrednictwem sms lub emaila o fakcie zawarcia Umowy Pośrednictwa ze Skierowanym i ich ilości.


VI. Po zawarciu Umowy Pośrednictwa ze Skierowanym Zamawiający podejmie działania w celu prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy Pośrednictwa, zawartej z w/w osobą.


VII. Z tytułu polecenia Skierowanemu usług świadczonych przez Zamawiającego, powstaje po stronie Wykonawcy prawo do wynagrodzenia od Zamawiającego pod następującymi warunkami zawieszającymi, które powinny zostać spełnione łącznie:


i. pod warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Pośrednictwa pomiędzy Skierowanym a Zamawiającym oraz


ii. pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji danej Umowy Pośrednictwa. Na potrzeby niniejszej umowy uznaje się, iż doszło do zawarcia Umowy Pośrednictwa z osobą, której dane kontaktowe zostały przekazane Zamawiającemu, jeżeli do zawarcia Umowy/Umów Pośrednictwa doszło w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.VIII. W każdym przypadku, opisanym pkt VII Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto.IX. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy za pośrednictwem maila lub sms o uzyskaniu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt VIII.


X. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 płatne jest gotówką lub przelewem w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu rachunku.XI.Wzięcie udziału w promocji „Rekomenduj Freedom” jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na przetwarzanie przekazanych Zamawiającemu danych osobowych w celach związanych z promocją „Rekomenduj Freedom”. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom na rzecz, których realizowane są usługi świadczone przez administratora danych. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.


XII. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie (10-508) przy ul. Adama Mickiewicza 21/23 p.IV. Dane osobowe będą przetwarzane.XIII.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017 i obowiązuje do 31.08.2017 r.